Konferencja

Dotacje na innowacje

Nowe źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych dla MSP
19.03.2015 Warszawa

O konferencji

Do góry

Polscy przedsiębiorcy w końcu doczekali się na dotacje z perspektywy budżetowej 2014-2020.
Z ponad osiemdziesięciu miliardów euro, jakie mamy do wykorzystania w najbliższych siedmiu latach znaczna część
skierowana jest na cele związane z podnoszeniem innowacyjności i rozwojem przedsiębiorstw.

Pomimo wielu akcji informacyjnych i promujących programy unijne i innych form finansowania tych przedsięwzięć
wielu zainteresowanych ma problem z uzyskaniem wyczerpujących i jednoznacznych odpowiedzi na praktyczne pytania:

 • gdzie szukać możliwości realizacji swoich planów inwestycyjnych i rozwojowych?
 • jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dotacje na cele związane z podnoszeniem innowacji?
 • jak finansować działania na pograniczu nauki i biznesu?
 • które zasady pozyskiwania dotacji zmieniły się w stosunku do poprzedniego okresu programowania?
 • kiedy i w jaki sposób przygotować się do pozyskania dotacji, by aplikowanie zakończyło się sukcesem?

Uczestnicy:

Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw właścicieli i kadry zarządzającej,
a w szczególności dyrektorów do spraw rozwoju oraz badań i rozwoju, dyrektorów finansowych, głównych księgowych,
osób odpowiedzialnych za inwestycje, innowacje i wdrożenia a także specjalistów ds projektów i kierowników zespołów projektowych.

Dlaczego warto wziąć udział w naszej konferencji?

 • nowe możliwości pozyskania dotacji na konkretne cele przedstawione zostaną klarownie, przejrzyście i wiarygodnie
 • obszar tematyczny obejmuje wszystkie najpopularniejsze źródła finansowania celów związanych z rozwojem i inwestycjami w sektorze MSP
 • wskazane zostaną wymagania, niezbędna dokumentacja i proces jej kompletowania
 • prelegentami są przedstawiciele firm, które pozyskały ponad milion złotych na ponad 500 projektów

Cena konferencji:

Tylko 599 zł netto obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch.

Prelegenci

Do góry
dr inż. Ksawery Kuligowski

Doradca ds. projektów inwestycyjnych.
Pracę zawodową związaną z pozyskiwaniem funduszy unijnych rozpoczął w 2009 r. Poprzedził ją międzynarodowym doświadczeniem badawczym zdobywanym w Australii i Danii, gdzie obronił doktorat z inżynierii środowiska. W Polsce zdobywał swoje doświadczenie w jednostce uniwersyteckiej Uniwersytetu Gdańskiego, odpowiedzialnej za stymulowanie innowacyjności w sektorze nauki i biznesu gdzie koordynował międzynarodowe projekty B+R w tematyce ochrony środowiska, rolnictwa i bioenergetyki (programy z NCBiR, EWT, 7.PR UE). Autor ponad 50 publikacji i odczytów konferencyjnych w tematach związanych z pracą naukową. Do ADM Consulting Group S.A. dołączył w 2014 r, zajmuje się doradztwem w projektach inwestycyjnych oraz badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Koordynuje procesy związane z zawiązywaniem konsorcjów kojarząc partnerów naukowych oraz biznesowych z różnych krajów.

Adrian Skrocki

Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o. , Genesis Capital Sp. z o.o. Fundator oraz wiceprezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.
Jeden z prekursorów finansowania społecznościowego w Polsce, współzałożyciel platform crowdfundingowych Wspólnyprojekt.pl oraz Wspólnicy.pl.
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych, specjalizujący się w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji. Specjalizuje się w projektach związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, technologiami ekologicznymi oraz ICT. Opiniował, tworzył i nadzorował projekty m.in. dla: Politechniki Warszawskiej, Miasta Siedlce, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, laboratoriów badawczych oraz najbardziej innowacyjnych polskich firm. Uznany ekspert w dziedzinie pomocy publicznej.

Wojciech Stelmaszak

Doradca ds. projektów inwestycyjnych, od 2005 r. zajmuje się zawodowo tematyką funduszy unijnych. Pracował nad pozyskaniem finansowania ze środków unijnych dla kilkudziesięciu projektów o charakterze inwestycyjnym i realizowanych zarówno przez sektor prywatny jak i publiczny. Autor, współautor i trener szkoleń dotyczących aplikowania o środki unijne, dedykowanych głównie dla sektora MŚP i NGO.

Mirosław Waśniowski

Z-ca Dyrektora Regionalnego w Ateknea Solutions Poland, jest aktywny w obszarze projektów innowacyjnych realizowanych na potrzeby firm MŚP od 2004 roku.  Jest współtwórcą dwóch firm realizujących projekty badawcze i rozwojowe, był zaangażowany zarówno w prace koncepcyjne na wieloma pomysłami innowacyjnymi, które zdobyły dofinansowanie w ramach FP6 , FP7 a od niedawna również w pierwszych konkursach w Horyzoncie 2020.  Przygotowywał wnioski projektowe, nadzorował procesy negocjacji projektowych, sprawował nadzór nad realizacją wielu projektów badawczo-rozwojowych. Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w zakresie technologii teleinformatycznych oraz elektroniki. Łącząc te kompetencje z praktyką biznesową  i wiedzą w zakresie zarządzania zdobytą w trakcie studiów MBA jest w stanie  skutecznie wspomagać procesy kreowania i realizacji pomysłów innowacyjnych.

Joanna Bosiacka-Kniat

Kierownik Działu Programów Badawczych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski w programach ramowych od 2009 r.
Doświadczona w pisaniu wniosków w 6., 7. Programie Ramowym UE i w Horyzoncie 2020 oraz w realizacji projektów zarówno w roli koordynatora, jak i partnera.
Na co dzień zajmuje się doradztwem w pozyskiwaniu środków na badania i innowacje dla instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw. Udziela również wsparcia w poszukiwaniu partnerów zagranicznych przy budowie konsorcjum, w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków wspomagających uczestnictwo w projektach badawczych UE, a także w rozliczaniu projektów.
Autorka oraz trenerka prowadząca szkolenia dotyczące pisania wniosków, zarządzania, rozliczania projektów, raportowania oraz strategii pozyskiwania środków na badania.

Anna Korbela

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, radca  prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła trzy aplikacje: sędziowską, radcowską i rzecznikowską. Od 1995 roku prowadzi kancelarię prawno-patentową specjalizującą się w problematyce prawa gospodarczego. Specjalista w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym problematyce prawa nieuczciwej konkurencji. W latach 2003-2006 Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od 2009 roku Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.Współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną własności intelektualnej i własności przemysłowej, w tym m.in.:

 • na zaproszenie Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego członek SACEPO [Standing Advisory Committee before the EPO – Komitet Doradczy przy Europejskim Urzędzie Patentowym],
 • od 2011 full member Council of epi [członek Rady Instytutu zawodowych pełnomocników występujących przed Europejskim Urzędem Patentowym],
 • od kwietnia 2014 r. Board member of epi [Zarządu epi Instytutu zawodowych pełnomocników występujących przed Europejskim Urzędem Patentowym],
 • od 2012 współprzewodnicząca zespołu eksperckiego do spraw reformy prawa własności przemysłowej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Jest prelegentem na wielu konferencjach, panelach dyskusyjnych, prowadzi wykłady na aplikacji rzecznikowskiej. Autorka licznych publikacji prasowych dot. ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Marek Mystkowski

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów. Od 2009 r. zawodowo związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w którym w poprzedniej perspektywie finansowej brał udział w pracach związanych z wdrażaniem działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. Obecnie jest zaangażowany w programowanie i organizację systemu zarządzania i kontroli działania: Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program

Do góry
BLOK 1
Czas na innowacje

1. Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla sektora MSP

 • Wsparcie na badania i rozwój dla sektora MSP w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój
 • Wymagania w kontekście innowacyjności projektów B+R
 • III Oś Priorytetowa – dotacje na rozbudowę działów B+R
 • Harmonogram konkursów

2. Możliwości dofinansowania MSP w ramach programu Horyzont 2020

 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi
 • Wspólne inicjatywy w konsorcjach międzynarodowych
 • Finansowanie innowacji, nowych technologii w H2020
 • Główne typy projektów w H2020
 • Jak ocenić dobry projekt? Język projektu

3. Nowatorskie przedsięwzięcia, najlepsze pomysły – SME Instrument i Szybka Ścieżka do Innowacji

 • Charakterystyka SME Instrument i kryterium przyznania dotacji
 • Założenia Szybkiej Ścieżki do Innowacji (Fast Track to Innovation)
 • Grupy docelowe, etapy aplikowania i obszary wsparcia w 2015 roku
 • Jak przygotować wygrany wniosek?
BLOK 2
Finansowanie inwestycji prorozwojowych

4. Gdzie szukać dotacji na inwestycje w POIŚ i POIR

 • Alokacja środków w ramach programów operacyjnych i nowa mapa pomocy regionalnej
 • Rozwój infrastruktury w ramach PO Inteligentny Rozwój
 • Finansowanie inwestycji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Przykłady zrealizowanych projektów w latach 2007-2013

5. Kredyt technologiczny – efekty realizacji i plany na lata 2014-2020

 • Założenia dotyczące zasad finansowania
 • Zakres zmian w stosunku do kredytu technologicznego z okresu 2007-2013
BLOK 3
O czym musi wiedzieć beneficjent

6. Własność intelektualna i przemysłowa w projektach innowacyjnych

 • Innowacje a wzornictwo – rola własności intelektualnej i przemysłowej
 • Procedura zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych
 • Jak rejestrować znaki towarowe i wzory przemysłowe?

7. Jak skutecznie pozyskać dotacje – aspekty praktyczne

 • Weryfikacja dostępności programów dla swojej firmy i planów inwestycyjnych
 • Analiza możliwości i obowiązków wynikających z dofinansowania
 • Dobór i zadania partnerów oraz ich wpływ na pozyskanie dofinansowania oraz realizację i rozliczanie projektu

Materiały do pobrania:

Program_Konferencji.pdf

Rejestracja

Do góry

Proszę, określić sposób zgłoszenia uczestnictwa:fax_btn admin-ajax.php

Miejsce i kontakt

Do góry

Miejsce i termin:
Warszawa, 19.03.2015
Airport Hotel Okęcie

Organizator:
Explanator ul. Barska 4 lok. 1 61-489 Poznań biuro@explanator.pl, 61 855 01 12